แผนกสามัญ-สัมพันธ์
 • นางสาวกรเกศ  สิงห์โสภา

  ครูคศ.1  หัวหน้าแผนกสามัญ - สัมพันธ์
  088 - 5572698

  นางสาวนภาพร  ชินภาชร์

  ครูผู้ช่วย

  นางสาวประภัทรภรณ์  นครศรี

  พนักงานราชการ

  นางสุวิมล  ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง

  นายสายัณ  ศรีคำภา

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวนันทนา  โคตรมูล

  ครูอัตราจ้าง
  095 - 6036106

  นางสาวกุลปริยา  ปาปะเก

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง

  นายกฤษฎา  ท้าวพรม

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวชฎาพร  บึงอำพันธ์

  ครูอัตราจ้าง

  นายอนุชา  แก่นภูเขียว

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาววิไลลักษณ์  ภะวะ

  ครูอัตราจ้าง

  นายศิณภพ  ภูมิภูเขียว

  ครูอัตราจ้าง

  นายสหรัตน์  เดชสุภา

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวอรนิตย์  จันทร์เพ็งเพ็ญ

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวพรธวัล  สีขน

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวเสาวลักษณ์  พระภูมี

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวจารุกัญญา  ราชชมภู

  ครูอัตราจ้าง