ข้อมูลงานอาคาร
 • ขนาดและที่ตั้ง

                      วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายหรือการะจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษษออกสู่ท้องถิ่น ในระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติระยะที่ 7 (2535 – 2539) โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2536 และประกาศจัดตั้งวิทยาลัยในปีเดียวกัน บนพื้นที่ 26 ไร่ บริเวณโนนลานสวัสกดิ์ บ้านโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538  อาคาร1


  Placeholder image

  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

     ชั้นที่ 1

  ห้องงานสารบรรณและบุคลากร
  ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  ห้องประชุมใหญ่(สำหรับประชุมนักเรียน-นักศึกษา)
  ห้องงานการเงิน
  ห้องงานทะเบียน
  ห้องงานพัศดุชั้นที่ 1


     ชั้นที่ 2

  ห้องงานแผนงานและความร่วมมือ
  ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  ห้องประชุมเล็ก
  ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ห้องควบคุมเครื่องเสียง  อาคาร 2


  Placeholder image

  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

     ชั้นที่ 1

  ห้องโสตทัศนศึกษา 2
  ห้องสวัสดิการพยาบาล
  ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  ห้องงานแนะแนว
  ห้องงานกิจกรรม
  ห้องงานสถานีวิทยุ R-radio
  ห้องงานปกครอง
  ห้องงานประกันคุณภาพ
  ห้องงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา


     ชั้นที่ 2

  ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


     ชั้นที่ 3

  ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อาคาร 3


  Placeholder image

  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

     ชั้นที่ 1

  ห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์
  ห้องเรียนทฤษฎีและสถานที่ปฎิบัติงาน


     ชั้นที่ 2

  ห้องเรียนทฤษฎีและสถานที่ปฎิบัติงานแผนกวิชาช่างยนต์


     ชั้นที่ 3

  ห้องพักครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  ห้องเรียนทฤษฎีและสถานที่ปฎิบัติงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


     ชั้นที่ 4

  -  อาคารวิทยบริการ


  Placeholder image

  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

     ชั้นที่ 1

  ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  ห้องงานหลักสูตรการเรียนการสอน
  ห้องงานทวิภาคี
  ห้องงานสื่อการเรียนการสอน
  ห้องโสตทัศนศึกษา


     ชั้นที่ 2

  ห้องสมุด
  ห้องปฎิบัตการทางภาษา
  ห้อง Selt Access Language Center  อาคารโรงฝึกงาน


  Placeholder image

     โรงฝึกงานที่ 1

  ห้องพักครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

     โรงฝึกงานที่ 2

  สถานที่ปฎิบัติแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ     โรงฝึกงานที่ 3

  ห้องพักครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  สถานที่ปฎิบัติแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน     โรงฝึกงานที่ 4

  ห้องเรียนเขียนแบบ  อาคาร 6


  Placeholder image

     ชั้นที่ 1

  ห้องพักครูแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ห้องพักครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  ห้องเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  ห้องเรียนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

     ชั้นที่ 2

  ห้องพักครูแผนกวิชาบัญชี
  ห้องเรียนจำนวน 5 ห้อง


     ชั้นที่ 3

  ห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 5 ห้อง


     ชั้นที่ 4

  ห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 5 ห้อง  อาคาร 7


  Placeholder image

     ชั้นที่ 1

  ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญ สามัญ-สัมพันธ์
  งานทะเบียน
  งานวัดผล

     ชั้นที่ 2

  -


     ชั้นที่ 3

  -


     ชั้นที่ 4

  -  อาคาร 8


  Placeholder image

     ชั้นที่ 1

  ห้องพักครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  สถานที่ปฎิบัติแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

     ชั้นที่ 2

  ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


     ชั้นที่ 3

  ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


     ชั้นที่ 4

  ห้องพักครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  ห้องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  อาคาร IT


  Placeholder image

     ชั้นที่ 1

  ห้องระบบเครือข่าย
  ห้องพักครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ห้องเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ห้อง
  ห้องเรียนภาษาจีน
  ห้องอบรมใบขับขี่
  ห้องประชาสัมพันธ์

  ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลราชดำริ (ห้องงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน)


  Placeholder image