ประวัติความเป็นมา   และการจัดตั้ง
  •                     ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบที่จะให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีพขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ทางด้านวิชาชีพออกไปให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีประชากรหนาแน่น มีความเจริญและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอัตราที่สูง ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ ทำให้เกิดภาวะความต้องการแรงงานเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง เพราะมีเยาวชน และประชากรอีกจำนวนมาก ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียน หรือฝึกงานทางด้านวิชาชีพ เพราะเหตุแห่งความจำกัดของที่เรียนและฝึกงาน และการเดินทางไปเรียนในตัวจังหวัด

    ประวัติการจัดตั้งพื้นที่

                        ด้วยเหตุของความจำกัดดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการโดยดำริของ ฯพณฯก่อสวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสถานศึกษา ทางด้านอาชีวศึกษาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้สถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอรอบนอก ของตัวจังหวัด เป็นสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการสอน และฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่จำกัดอยู่ในเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ทั้งในหลักสูตรในระบบ และนอกระบบมีผู้เรียนที่สามารถเข้าเรียนได้หรือฝึกอบรมได้หลาย ๆ ระดับ มีความแตกต่าง กันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและเพศ ตามความต้องการของแต่ละคน สถานศึกษาดังกล่าวใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยการอาชีพ” ได้ดำเนินการจัดตั้งในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นอำเภอขนาดใหญ่กระจายกันไปทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7 นี้ให้ดำเนินการจัดตั้งให้อย่างน้อย 60 แห่ง

                        วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536 โดยมี นายประเสริฐ จันฤาไชย เป็นผู้อำนวยการ นายสำเร็จ วงษ์ศักดา และ นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง 23,998,000 บาท เริ่มได้ดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เริ่มสอนนักเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชยกรรมบัญชี จำนวน 124 คน ประวัติการจัดตั้งและเนื้อที่วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการศึกษา หรือกระจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาออกสู่ท้องถิ่น ในระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 ( 2535 – 2539 ) โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 และประกาศจัดตั้งวิทยาลัยในปีเดียวกัน บนพื้นที่ 26 ไร่ บริเวณโนนลานสวัสดิ์ บ้านโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538

                        ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งของสถานศึกษา และรองรับพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558