แผนกช่างกลโรงงาน
 • นายพิทักษ์  บุญมาก

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
  061 - 9784923

  นายสุชาติ  ศรีภักดี

  ครูคศ.2

  นายมณเฑียร  รามัญอุดม

  ครูอัตราจ้าง

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง

  นายเอกพล  สมองาม

  ครูอัตราจ้าง

  นายนราวุฒิ  แต่งสุวรรณ

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาววรัญญา  ทองมูล

  ครูอัตราจ้าง

  ราเชนทร์  โกเสยะโยธิน

  ครูอัตราจ้าง