คณะผู้บริหาร

นายคำพันธ์   ศรีเมือง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ • นายธนวัฒน์  ผายแสง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  นายสุรชัย  เหล่าไชย

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  นายสมพงษ์  คำภีระมี

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

  นางปัญจพร  ปานพิมพ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ