งานวัดผลและประเมินผล
 • นายธนชิต  พลบุญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
  088 - 0642841

  นายสุทธิพงษ์  ฉ่ำเฉลียว

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาววรัญญา  ทองมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวกาญจนา  ทองสงคราม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นายณรงค์กร  แคน้ำ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวดุษฎี  ภูสุดสูง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวนันทนา  โคตรมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวพรธวัล  สีขน

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวอรนิตย์  จันทร์เพ็งเพ็ญ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

  นางสาวเสาวรส  ทองล้น

  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล