งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • นางสาวเหมวดี  จีบแก้ว

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  085 - 7522277

  นายสุวรรณภูมิ  เป๊ะชาญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นายนราวุฒิ  แต่งสุวรรณ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นายกีรติ  ศิริคุปต์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นายวรากร  มาตจินดา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นางสาวกาญจนา  ทองสงคราม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  นางสาวโชติกา  ทองเรือง

  เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี