งานสื่อการเรียนการสอน
 • นายเขมชาติ  ดวงมณี

  ครูคศ.1
  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
  095 - 6692971

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

  นายอรรถชัย  ทองแผ่น

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

  นายณรงค์กร  แคน้ำ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

  นางสาววรัญญา  ทองมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน

  นาอภิชาติ  สอนพัลละ

  เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน