งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • นายสุชาติ  ศรีภักดี

  ครูคศ.2
  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  090 - 6909948

  นางสาวเหมวดี  จีบแก้ว

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายมณเฑียร  รามัญอุดม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวดุษฎี  ภูสุดสูง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวนฤภร  ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาววรัญญา  ทองมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นายประพันธ์ศักดิ์  เหลาบ้ง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวพิมธิดาพัชญ์  อุ่นสวัสดิ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวกุลปริยา  ปาปะเก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวชฎาพร  บึงอำพันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวขนิษฐา  สุขนันท์

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  นางสาวกมลลักษณ์  ภูมิคอนสาร

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


กลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา/หลักสูตรระยะสั้น
 • นายนัฐพงศ์  พลตรี

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้ากลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา
  092 - 3765890

  นายอนุชา  จันทร์คำลา

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา

  นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา

  นายอดิศักดิ์  ไสยชาติ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา

  นายกีรติ  ศิริคุปต์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานจัดการศึกษาทวิศึกษา


กลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์
 • นางสาวกรเกศ  สิงห์โสภา

  ครูคศ.1
  หัวหน้ากลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์
  088 - 5572698

  นายเขมชาติ  ดวงมณี

  ครูคศ.1
  ผู้ช่วยกลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์

  นายณรงค์ศักดิ์  ด้วงตะกั่ว

  ครูคศ.1
  ผู้ช่วยกลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์

  นายศิริชัย  ดวงคำดี

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยกลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์

  นายมณเฑียร  รามัญอุดม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์

  นางสาวนันทนา  โคตรมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์

  นางสาววิไลลักษณ์  ภะวะ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานสวนพฤกษ์ศาสตร์