งานวิทยบริการและห้องสมุด
 • นางสาวยุพิน  สร้างช้าง

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
  081 - 7990011

  นายสายัณ  ศรีคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
  098 - 5987732

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสาวเสาวลักษณ์  พระภูมี

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสาวชฎาพร  บึงอำพันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด

  นางสาวบุษราภรณ์  วิลัยศรี

  เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด