งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 • นายศิริชัย  ดวงคำดี

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  083 - 6758830

  นายศิวพงศ์  ถนอมถิ่น

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายองอาจ  ศิลาศรีคุณ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายเดชา  เทียบกว้าง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นายศุภชัย  ไอทา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

  นางสาวอรอนงค์  กองโพธิ์

  เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์