งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • นางมลภิรา  บุญเลิศ

  ครูคศ.2
  หัวหน้างานประกันคุณภาพ ฯ
  082 - 3165421

  นายชาตรี  โยธาธรรม

  ครูคศ.1
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นางสาวกรเกศ  สิงห์โสภา

  ครูคศ.1
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นายสุวรรณภูมิ  เป๊ะชาญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นายกีรติ  ศิริคุปต์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นายองอาจ  ศิลาศรีคุณ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นายมณเฑียร  รามัญอุดม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ

  นางสาววัชราภรณ์  ทีภูเวียง

  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ฯ