งานวางแผนและงบประมาณ
 • นายชาตรี  โยธาธรรม

  ครูคศ.1
  หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
  086 - 2200286

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

  นางสาววิไลลักษณ์  ภะวะ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

  ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

  นางสาวกุลปริยา  ปาปะเก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

  นายศุภชัย  ไอทา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ

  นางสาวอรอนงค์  กองโพธิ์

  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ