งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
 • นางสุภัทรา  เกิดนิล

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ
  061 - 8249747

  นางสาวนฤภร  ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นางสาวณัฎฐา  เถื่อนโทสาร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นางสาวกาญจนา  ทองสงคราม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นางสาววิไลลักษณ์  ภะวะ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นางสาววัชราภรณ์  ทีภูเวียง

  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ

  นางสาวต้องจิต  งิ้วเมือง

  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้า ฯ