งานความร่วมมือ
 • นางธัญพิชชา  ลีเขาสูง

  ครูคศ.2
  หัวหน้างานความร่วมมือ
  -

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

  นายวราวุฒิ  โรมขุนทด

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานความร่วมมือ

  นางสาวกาญจนา  ทองสงคราม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานความร่วมมือ