งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
 • นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  085 - 4559153

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นายอัครศักดิ์  ครุธวงษ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวกุลปริยา  ปาปะเก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวชฎาพร  บึงอำพันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวรัตนพร  หงษ์ชุมแพ

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา