งานปกครอง
 • นายสุวรรณภูมิ  เป๊ะชาญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานปกครอง
  090 - 8479774

  นายธนชิต  พลบุญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  ว่าที่ร.ต.ณพล  ป้องแก้วน้อย

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นายสุทธิพงษ์  ฉ่ำเฉลียว

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นายอนุชา  จันทร์คำลา

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นายมณเฑียร  รามัญอุดม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานปกครอง

  นายมานพ  อรรถวงษ์

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง