งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
 • นายอนุชา  จันทร์คำลา

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  098 - 2198667

  นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางสาวนิธิกานต์  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายวรากร  มาตจินดา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายศักดา  สืบราษฎ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายวราวุฒิ  โรมขุนทด

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางสาววิไลลักษณ์  ภะวะ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นายเอกพล  สมองาม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

  นางสาวภิชญาพร  พรมมา

  เจ้าหน้าที่งานแนะแนว