งานครูที่ปรึกษา
 • นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
  -

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นายองอาจ  ศิลาศรีคุณ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นายวรากร  มาตจินดา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

  นางสาวนันทกา  ชาญชมภู

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา