งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 • ว่าที่ร.ต.ณพล  ป้องแก้วน้อย

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  085 - 2256820

  นายชาตรี  โยธาธรรม

  ครูคศ.1
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นายสุรพงษ์  มหานาม

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางสาวกิติมา  ชูเนตร

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
  085 - 4559153

  นายสุทธิพงษ์  ฉ่ำเฉลียว

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางปาหนัน  ป้องแก้วน้อย

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นายปรีชานนท์  พรมจันทึก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  ราเชนทร์  โกเสยะโยธิน

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นายอดิศักดิ์  ไสยชาติ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นายกฤษฎา  ท้าวพรม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางสาววิไลลักษณ์  ภะวะ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางสาวรัตนพร  หงษ์ชุมแพ

  เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน