งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
 • นายวาทิน  แหลมคม

  ครูคศ.2
  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  080 - 3173619

  นายศิวพงศ์  ถนอมถิ่น

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวยุพิน  สร้างช้าง

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นางสุวิมล  ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวประภัทรภรณ์  นครศรี

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายปรีชานนท์  พรมจันทึก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายกฤษฎา  ท้าวพรม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายอนุชา  แก่นภูเขียว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายเอกพล  สมองาม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายศิณภพ  ภูมิภูเขียว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายสหรัตน์  เดชสุภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

  นายมานพ  อรรถวงษ์

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา


กลุ่มงานองค์การวิชาชีพ ฯ
 • นายปริญญา  วังอาจ

  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้ากลุ่มงานองค์การวิชาชีพ ฯ
  -

  นางสาวนภาพร  ชินภาชร์

  ครูผู้ช่วย
  ผู้ช่วยกลุ่มงานองค์การวิชาชีพ ฯ

  นายเสฏวุฒิ  พันธุจิตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานองค์การวิชาชีพ ฯ

  นายกฤษฎา  ท้าวพรม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานองค์การวิชาชีพ ฯ


กลุ่มงานลูกเสือ
 • นายอนุชา  จันทร์คำลา

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้ากลุ่มงานลูกเสือ
  -

  นายนัฐพงศ์  พลตรี

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยกลุ่มงานลูกเสือ


กลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร
 • นายสุวรรณภูมิ  เป๊ะชาญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้ากลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร
  090 - 8479774

  นายปรีชานนท์  พรมจันทึก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยกลุ่มงานนักศึกษาวิชาทหาร