งานทะเบียน
 • นางสาวอำภา  ก้อมณี

  ครูคศ.2
  หัวหน้างานทะเบียน
  086 - 2252254

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  พนักงานราชการ
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกญาภรณ์  ไชยธงรัตน์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นายมณเฑียร  รามัญอุดม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นายวรากร  มาตจินดา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นางสาวประภัทรภรณ์  นครศรี

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นางสาวนฤภร  ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานทะเบียน

  นางสาวอรพรรณ  สีช้าง

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  นางสาวกนกกานต์  พุมพาม

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

  นางสาวสิรินยา  สีดาพล

  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน