งานอาคารสถานที่
 • นายสุทธิพงษ์  ฉ่ำเฉลียว

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานอาคารสถานที่
  092 - 2845862

  นายสุรพงษ์  มหานาม

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นายศิวพงศ์  ถนอมถิ่น

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นายธนชิต  พลบุญ

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นายอนุชา  จันทร์คำลา

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นายวรากร  มาตจินดา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นางสาวเสาวลักษณ์  พระภูมี

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

  นางสาวอภิชญา  อั้วนา

  เจ้าหน้าที่พัสดุ


กลุ่มงานอาคารสถานที่
 • นายภูมิพัฒน์  วิสูงเล

  นักการภารโรง
  หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
  087 - 7759734

  นายครศรี  งิ้วเมือง

  นักการภารโรง

  นายสมจิต  ทองเบ้า

  นักการภารโรง

  นายพรชัย  ภูมิคอนสาร

  นักการภารโรง

  นายอภินันต์  ทีภูเวียง

  นักการภารโรง

  นายวิราช  คำหารพล

  นักการภารโรง

  นางบังอร  พุทธจันทร์

  แม่บ้าน

  นางวันเพ็ญ  กิจกล้า

  แม่บ้าน

  นางทองเสร็จ  โคตรมูล

  แม่บ้าน

  นางสกล  แคน้ำ

  แม่บ้าน

  นายอนันต์  กองน้ำ

  ยาม

  นายบุญทัน  มนตรี

  ยาม

  นายอัศวิน  ปลัดศรีช่วย

  ยาม

  นายธีรวัฒน์  ชาหนองหว้า

  ยาม
  -