งานพัสดุ
 • นายสุรพงษ์  มหานาม

  พนักงานราชการ (ครู)
  หัวหน้างานพัสดุ
  081 - 2625058

  นายศิริชัย  ดวงคำดี

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นางสาวยุพิน  สร้างช้าง

  พนักงานราชการ (ครู)
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายอดิศักดิ์  ไสยชาติ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายปรีชานนท์  พรมจันทึก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายชวลิต  จันทขันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายองอาจ  ศิลาศรีคุณ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายสิทธิพงษ์  นามโคตร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นางสาวนฤภร  ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายอัครศักดิ์  ครุธวงษ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นายกฤษฎา  ท้าวพรม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานพัสดุ

  นางลัดดา  ดวงมณี

  พนักงานราชการ (พัสดุ)

  นางสาวอภิชญา  อั้วนา

  เจ้าหน้าที่พัสดุ

  นางสาวณัฐยา  ประกอบมิตร

  เจ้าหน้าที่พัสดุ


กลุ่มงานยานพาหนะ
 • นายประวุธ  มูลบัวภา

  พนักงานขับรถ
  หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ
  085 - 0915844

  นายอิทธิ  เสน่หา

  ช่างเครื่องยนต์ ช 3

  นายนิพล  ขุนจันทึก

  พนักงานขับรถ

  นายสุภานิจชัย  มูลอุดม

  พนักงานขับรถ