งานบุคลากร
 • นางสาวพรทิพา  ประเสริฐ

  ครูคศ.1
  หัวหน้างานบุคลากร
  086 - 2231718

  นางสาวพรพรรณ  นักทำนา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  นายชยากร  ชาพิจสกุล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  นายเอกพล  สมองาม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  นางสาววรัญญา  ทองมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  ราเชนทร์  โกเสยะโยธิน

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบุคลากร

  นางสาวอนุสรา  แสนขาว

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร