งานประชาสัมพันธ์
 • นางสาวพิมธิดาพัชญ์  อุ่นสวัสดิ์

  พนักงานราชการ
  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
  085-9256236

  นายอรรถชัย  ทองแผ่น

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  พนักงานราชการ
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นางสาววรัญญา  ทองมูล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นายราเชนทร์  โกเสยะโยธิน

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นายณรงค์กร  แคน้ำ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นางสาวดุษฎี  ภูสุดสูง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นางสาวพรธวัล  สีขน

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นายชยากร  ชาพินิจสกุล

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


กลุ่มงาน R-radio network
 • นายสายัณ  ศรีคำภา

  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้ากลุ่มงาน R-radio network
  -

  นางสาวดลยา  ปลื้มใจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นายกฤษฎา  ท้าวพรม

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นายศิณภพ  ภูมิภูเขียว

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  นายสหรัตน์  เดชสุภา

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


กลุ่มงานศูนย์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • นางสาวลลิดา  ศรีเมือง

  พนักงานราชการ
  หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  094 - 2916141

  นายอัครศักดิ์  ครุธวงษ์

  ครูอัตราจ้าง

  นายชยากร  ชาพิจสกุล

  ครูอัตราจ้าง

  นายอภิชาติ  สอนพัลละ

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์