งานบริหารงานทั่วไป
 • นางสาวนภาพร  ชินภาชร์

  ครูผู้ช่วย
  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

  นางสุวิมล  ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

  นางสาวณัฎฐา  เถื่อนโทสาร

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

  นางสาวชฎาพร  บึงอำพันธ์

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

  นางสาวกุลปริยา  ปาปะเก

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

  นายปริญญา  วังอาจ

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป

  นางสาวจุฑามาศ  โคตรศรีหา

  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป