งานบัญชี
 • นางสาวนฤภร  ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง
  หัวหน้างานบัญชี
  097 - 9903116

  นางสาวดุษฎี  ภูสุดสูง

  ครูอัตราจ้าง
  ผู้ช่วยงานบัญชี

  นางสาวศศิธร  โฮมหงษ์

  เจ้าหน้าที่งานบัญชี