แผนกช่างยนต์
 • นายเชิดศักดิ์  เสิกภูเขียว

  ครูคศ.2    หัวหน้าแผนกช่างยนต์
  085 - 0125125

  นายวาทิน  แหลมคม

  ครูคศ.2

  ว่าที่ร.ต.ณพล  ป้องแก้วน้อย

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายสุวรรณภูมิ  เป๊ะชาญ

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายอนุชา  จันทร์คำลา

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายสุทธิพงษ์  ฉ่ำเฉลียว

  พนักงานราชการ (ครู)

  นายกวินวิชญ์  ขำชู

  ครูอัตราจ้าง

  ว่าที่ร.ต.บุญญฤทธิ์  โสมคำภา

  ครูอัตราจ้าง

  นายอดิศักดิ์  ไสยชาติ

  ครูอัตราจ้าง

  ส.อ.รัชภูมิ  เหลืองจารึก

  ครูอัตราจ้าง

  นายเสฏวุฒิ  พันธุจิตร

  ครูอัตราจ้าง

  นายปริญญา  วังอาจ

  ครูอัตราจ้าง