แผนกบัญชี
 • นางมลภิรา  บุญเลิศ

  ครูคศ.2    หัวหน้าแผนกบัญชี
  082 - 3165421

  นางสาวอำภา  ก้อมณี

  ครูคศ.2

  นางสาวสุกัลยา  นาบุต

  ครูคศ.1

  นางสาวเหมวดี  จีบแก้ว

  พนักงานราชการ (ครู)

  นางสุภัทรา  เกิดนิล

  พนักงานราชการ (ครู)

  นางอุทุมพร  ตรีเหรา

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวภรรัสตา  จันทร์คำลา

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวนฤภร  ภู่ทอง

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวณัฎฐา  เถื่อนโทสาร

  ครูอัตราจ้าง

  นายศราวุธ  เชื้อแก้ว

  ครูอัตราจ้าง

  นางสาวดุษฎี  ภูสุดสูง

  ครูอัตราจ้าง