งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

มีหน้าที่

  1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อ การศึกษา
  3. ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย