งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่อวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดจาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมิน ควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่างๆ
  4. ประชุมสัมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้นักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร