แผนกวิชาเครื่องมือกล

11

นายพิทักษ์ บุญมาก

พนักงานราชการ (ครู)
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล
โทรศัพท์ : 061-978-4923
22

นายสุชาติ ศรีภักดี

ครู คศ.1
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 090-690-9948
33

นายนเรศ โภคทรัพย์

ผู้ช่วยครู (คก.)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานทะเบียน, ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 086-566-8956
44

นายโกสินทร์ ไชยมงคล

ผู้ช่วยครู (คก.)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : งานประกันแผนกวิชา
โทรศัพท์ : 098-206-2558
55

นายมณเฑียร รามัญอุดม

ผู้ช่วยครู (คก.)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานประกัน, ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 062-909-2227
66

นายปัญญา คนตรง

ผู้ช่วยครู (คก.)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานพัสดุ, ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 084-519-9101
 77

นายเกริกชัย ละมุลตรี

ผู้ช่วยครู (คก.)
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 093-480-1423