แผนกวิชาช่างยนต์

1

นายเชิดศักด์ เสิกภูเขียว

ครู คศ. 1
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
2

นายวาทิน แหลมคม

ครู คศ.2
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล , กศ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา
3

นายสุวรรณภูมิ เป๊ะชาญ

พนักงานราชการ (ครู)
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานปกครอง, ผู้ช่วยหัวหน้างานพิเศษและการบริการชุมชน
4

ว่าที่ ร.ต.ณพล ป้องแก้วน้อย

พนักงานราชการ (ครู)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยี
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
5

นายสุทธิพงษ์ ฉ่ำเฉลียว

พนักงานราชการ (ครู)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

6

นายอนุชา จันทร์คำลา

พนักงานราชการ (ครู)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานแนะแนว ,ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 7

นายปิยะณัฐ บำรุงนา

พนักงานราชการ (ครู)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 8

นายวิทวัส ดอนอ่อนสา

พนักงานราชการ (ครู)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมเครื่องกล
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
 9

นายผจงภักดิ์ มะปราง

ครูพิเศษ (ชย.)
ศาสนศาสตร์บัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง
ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง, ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน, ผู้ช่วยหัวหน้างานพิเศษและการบริการชุมชน