งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

anigiftavi

คณะครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกอาชีพ
ของนักเรียน-นักศึกษา ในสถานประกอบการ

ภาพการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์ 1/2558
ภาพการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ภาพการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์ 2/2558
ภาพการนิเทศนักเรียน นักศึกษา58
ภาพการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์ 2/2559
2-59
ภาพการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ออกฝึกประสบการณ์ 1/2560
1-60