ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

11

นายสำเริง สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

0002

นายสุรชัย เหลาไชย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ประกอบด้วยงานในหน้าที่รับผิดชอบ ๖ งาน ดังนี้

๑. งานวางแผนและงบประมาณ
๒. งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
๓. งานความร่วมมือ
๔. งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

๔.๑ งานวิจัย
๔.๒ งานสิ่งประดิษฐ์
๔.๓ งานโครงงาน
๔.๔ งานโครงงานวิทยาศาสตร์

๕. งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๖. งานส่งเสริมผลผลิต การค้า และการประกอบธุรกิจ