ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา

 

11

นายสำเริง สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

images-stories-01-71-94x139

นายสมพงษ์ คำภีระมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ประกอบด้วยงานในหน้าที่รับผิดชอบ ๖ งาน ดังนี้

๑. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
๒. งานครูที่ปรึกษา
๓. งานปกครอง
๔. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๕. งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
๖. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน