ฝ่ายวิชาการ

 

11

นายสำเริง สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

images-stories-13-94x139

นางปัญจพร ปานพิมพ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ประกอบด้วยงานในหน้าที่รับผิดชอบ ๖ งาน ดังนี้

๑. แผนกวิชา

๑.๑ ช่างยนต์
๑.๒ เครื่องมือกล
๑.๓ ช่างเชื่อม
๑.๔ เทคนิคพื้นฐาน
๑.๕ ช่างไฟฟ้ากำลัง
๑.๖ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑.๗ บัญชี
๑.๘ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑.๙ สามัญ-สัมพันธ์
๑.๑๐ การโรงแรม

๒. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

๒.๑ ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (งานเฉพาะประกาศของวิทยาลัย)
๒.๒ งานจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา (งานเฉพาะประกาศของวิทยาลัย)

๓. งานวัดผลและประเมินผล
๔. งานวิทยบริการและห้องสมุด
๕. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖. งานสื่อการเรียนการสอน