ฝ่ายบริหารทรัพยากร

11

นายสำเริง สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

44

นายธนวัฒน์ ผายแสง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ประกอบด้วยงานในหน้าที่รับผิดชอบ ๘ งาน ดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป

๑.๑ ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานเอกสารการพิมพ์

๒. งานบุคลากร
๓. งานการเงิน
๔. งานการบัญชี
๕. งานพัสดุ
๖. งานอาคารสถานที่

๖.๑ งานยานพาหนะ

๗. งานทะเบียน
๘. งานประชาสัมพันธ์

๘.๑ งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายวิทยาลัย
๘.๒ งาน Web Internet
๘.๓ งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network
๘.๔ งานวารสารสัมพันธ์