ข้อมูลงานอาคาร

ข้อมูลงานอาคาร

ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายหรือการะจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษษออกสู่ท้องถิ่น ในระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติระยะที่ 7 (2535 – 2539) โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ เมื่อปี พ.ศ. 2536 และประกาศจัดตั้งวิทยาลัยในปีเดียวกัน บนพื้นที่ 26 ไร่ บริเวณโนนลานสวัสกดิ์ บ้านโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538

อาคาร 1

อาคาร1

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น

ชั้นที่ 1
ห้องงานสารบรรณและบุคลากร
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ห้องประชุมใหญ่(สำหรับประชุมนักเรียน-นักศึกษา)
ห้องงานการเงิน
ห้องงานทะเบียน
ห้องงานพัศดุ

ชั้นที่ 2
ห้องงานแผนงานและความร่วมมือ
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ห้องประชุมเล็ก
ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
ห้องควบคุมเครื่องเสียง

อาคาร 2

อาคาร2

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

ชั้นที่ 1
ห้องโสตทัศนศึกษา 2
ห้องสวัสดิการพยาบาล
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ห้องงานแนะแนว
ห้องงานกิจกรรม
ห้องงานสถานีวิทยุ R-radio
ห้องงานปกครอง
ห้องงานประกันคุณภาพ
ห้องงานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา

ชั้นที่ 2
ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องระบบเครือข่าย

ชั้นที่ 3
ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาคาร 3

อาคาร3

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น

ชั้นที่ 1
ห้องพักครูแผนกวิชาช่างยนต์
ห้องเรียนทฤษฎีและสถานที่ปฎิบัติงาน

ชั้นที่ 2
ห้องพักครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
ห้องเรียนทฤษฎีและสถานที่ปฎิบัติงาน

ชั้นที่ 3
ห้องพักครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ห้องเรียนทฤษฎีและสถานที่ปฎิบัติงาน

ชั้นที่ 4
ห้องพักครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์

อาคารวิทยบริการ

อาคารวิทยบริการ

ขั้นที่ 1
ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ห้องงานวัดผลและประเมิณผล
ห้องงานหลักสูตรการเรียนการสอน
ห้องงานทวิภาคี
ห้องงานหลักสูตรเทียบโอนฯ
ห้องงานสื่อการเรียนการสอน
ห้องไอที 2
ห้องโสตทัศนศึกษา 1

ชั้นที่ 2
ห้องสมุด
ห้องปฎิบัตการทางภาษา
ห้อง Selt Access Language Center
ห้องไอที 1

อาคารโรงฝึกงาน

อาคารโรงฝึกงาน

โรงฝึกงานที่ 1
แผนกวิชาเครื่องมือกล
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ห้องคอมพิวเตอร์แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

โรงฝึกงานที่ 2
สถานที่ปฎิบัติแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

โรงฝึกงานที่ 3
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ห้องเรียนทฤษฎี

โรงฝึกงานที่ 4
ห้องเรียนเขียนแบบ

อาคารชั่วคราว

อาคารชั่วคราว

ประกอบไปด้วย
ห้องคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ห้องเรียนทฤษฎี จำนวน 4 ห้อง

อาคาร 6

 

อาคาร6

ชั้นที่ 1
ห้องเรียนแผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ชั้นที่ 2
ห้องพักครูแผนกวิชาบัญชี
ห้องเรียนจำนวน 5 ห้อง

ชั้นที่ 3
ห้องเรียนแผนกวิชาบัญชี จำนวน 5 ห้อง

ชั้นที่ 4
ห้องเรียนทางภาษาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จำนวน 5 ห้อง

ศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลราชดำริ

ศูนย์การเรียนรู้

ห้องงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน