ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ที่ ตำแหน่ง  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ครูพิเศษ  ลูกจ้างประจำ  เจ้าหน้าที่  ยาม+นักการฯ  รวม 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 5 5
2 ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างยนต์ 2 6 1 9
3 ครูผู้สอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 2 4 5 11
4 ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 3 6
5 ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างเชื่อม 1 1 2 4
6 ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 1 3
7 ครูผู้สอนแผนกวิชาเครื่องมือกล 1 1 5 7
8 ครูผู้สอนแผนกวิชาการบัญชี 2 3 8 13
9 ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 2 2 6 10
10 ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1
12 ครูผู้สอนแผนกวิชาการโรงแรม 1 2 3
13 ครูผู้สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 1
14 ครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 2 18 20
15 บุคลากรสายสนับสนุน 3 22 17 42
รวมทั้งหมด  21 19 53 3 22 17 135