หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ได้จัดให้มีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งในแต่ละหลักสูตรสามารถจำแนก เป็นประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน ได้ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพเปิดสอน

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3  ปี รับผู้ที่ จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพเปิดสอน

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 ปี รับผู้ที่ จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า